top of page

התקדמות במתמטיקה

התרשימים שלהלן הם הסברים מועילים על שלב הלמידה של ילדכם עבור כל נושא.

מספר מוקדם וספירה

התקדמות הכפל

חיבור וחיסור

שברים: משמעות, שקילות והשוואה

התקדמות החלוקה

bottom of page