top of page

הצהרות ייעוד וחזון

הצהרת משימה

Lightbulbs with science-related themes inside them.

ב-PS 201Q, אנו משתמשים בגישה מבוססת חקירה ללמידה המותאמת לחשיבה של המאה ה-21. אנו מאמינים כבית ספר, עלינו לבנות יסודות חזקים התומכים בלמידה קריטית ובחדשנות באמצעות רמות גבוהות של מעורבות תלמידים, שיתוף פעולה, חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות ובעלות תלמידים על הלמידה שלהם. אנו מאמינים שכדי לטפח אזרחים יצרניים של העולם, עלינו לשלב ביסודות החזקים הללו התמקדות בתמיכות חברתיות/רגשיות וכן באחריות תרבותית ואזרחית. עלינו גם להבטיח שאנו מטפחים את האמונות שלנו בשוויון, במתן מענה לצרכים המגוונים של הלומדים שלנו ומתן גישה באמצעות תמיכה, משאבים וציפיות גבוהות לכל התלמידים. אנו מאמינים שאנו לומדים וצומחים כבית ספר כאשר אנו עוסקים בחקירה כדי לתמוך בצמיחה המקצועית שלנו. אנו מאמינים כי נלמד ונצמח כבית ספר באמצעות שימוש יעיל בנתונים, תכנון אסטרטגי ומתן הזדמנויות למידה מקצועיות המיועדות לצרכי הלמידה של אנשי צוות בודדים.  אנו מאמינים שכדי לטפח שורשים חזקים ובית ספר חזק, עלינו לעבוד לצד המשפחות שלנו ולטפח שותפויות משמעותיות התומכות בהישגי התלמידים ובונים מסלולים מוצלחים לקראת מכללה, קריירה ומעבר לכך.

הצהרת חזון

A rocketship next to the STEAM logo

נבנה מיומנויות חשיבה של המאה ה-21 באמצעות:


 

  •   בניית יסודות והזדמנויות חזקים התומכים ברמות גבוהות של מעורבות תלמידים, חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות, יצירתיות, בעלות תלמידים וסוכנות ללמידה שלהם

  • שילוב תמיכה חברתית/רגשית כמו גם אחריות תרבותית ואזרחית

  • טיפוח האמונות שלנו בשוויון באמצעות מערכות ניטור תכליתיות ויעילות ושימוש אסטרטגי ועקבי בנתונים כדי לתמוך בקבלת החלטות

  • תכנון מובנה, אסטרטגי ואספקה יעילה של הזדמנויות למידה מקצועיות הכוללות עבודת חקירה התומכת בצמיחה המקצועית שלנו

  • השקעה ביחסי משפחה וקהילה כדי לבנות מסלולים מוצלחים לקראת מכללה, קריירה ומעבר לכך

  • טיפוח ושילוב הקשרים תרבותיים בתוך הלמידה

העצמת לומדים.

מחבקת הבדלים.

מתן גישה הוגנת והזדמנות לכולם.

bottom of page